هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220228

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
7-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
8-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
9-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
10-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
11-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
12-سامی - 1:sami /انگلیسی
13-نگین - 1:negin /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
16-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
24-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
25-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
26-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
27-کیف - 1:bag /انگلیسی
28-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
29-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
30-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
31-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
32-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
33-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
34-ایران - 1:iran /انگلیسی
35-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
36-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
37-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
38-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
39-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
40-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
41-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
42-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
43-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
44-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
45-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
46-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
47-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
48-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
49-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
50-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
51-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
52-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
53-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
54-اسی - 1:esi /انگلیسی
55-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
56-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
57-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
58-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
59-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
60-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
61-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
62-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
63-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
64-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
65-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
66-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
67-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
68-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
69-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
70-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
71-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
72-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
73-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
74-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
75-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
76-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
77-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
78-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
79-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
80-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
81-مادر - 1:madar /انگلیسی
82-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
83-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
84-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
85-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
86-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
87-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
88-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
89-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
90-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
91-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
92-کوچک - 1:small /انگلیسی
93-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
94-محبوبتریناسامی - 1:محبوبترین اسامی /farsi
95-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
96-پابند - 1:anklet /انگلیسی
97-خرجگوشواره - 1:خرج گوشواره /pashto
98-نخ - 1:thread /انگلیسی
99-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
100-متوسط - 1:medium /انگلیسی
101-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی