هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220226

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
10-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
11-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-نگین - 1:negin /انگلیسی
14-سامی - 1:sami /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
22-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
25-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
26-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
27-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
28-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
29-کیف - 1:bag /انگلیسی
30-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
31-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
32-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
33-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
34-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
35-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
36-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
37-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
38-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
39-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
40-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
41-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
42-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
43-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
44-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
45-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
46-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
47-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
48-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
49-ایران - 1:iran /انگلیسی
50-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
51-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
52-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
53-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
54-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
55-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
56-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
57-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
58-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
59-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
60-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
61-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
62-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
63-دستبافت - 1:دست بافت /farsi
64-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
65-پابند - 1:anklet /انگلیسی
66-بتهجقه - 1:بته جقه /pashto
67-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
68-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
69-ناخنگیر - 1:ناخن گیر /urdu
70-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
71-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی
72-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
73-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
74-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
75-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
76-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
77-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
78-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
79-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
80-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
81-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
82-جعبه - 1:box /انگلیسی
83-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
84-نخ - 1:thread /انگلیسی
85-عروسک - 1:doll /انگلیسی
86-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
87-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
88-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
89-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
90-خرجکار - 1:material /انگلیسی
91-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
92-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
93-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
94-نیمست - 1:نیم ست /farsi
95-انگشترخاص - 1:انگشتر خاص /farsi
96-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
97-رومیزیعسلی - 1:رومیزی عسلی /farsi
98-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
99-انگشترزنانه - 1:انگشتر زنانه /farsi
100-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
101-کیفدخترانه - 1:کیف دخترانه /pashto