هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220108

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
5-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
8-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
11-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
25-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
26-کیف - 1:bag /انگلیسی
27-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
28-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
29-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
30-ایران - 1:iran /انگلیسی
31-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
32-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
33-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
34-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
35-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
36-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
37-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
38-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
39-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
40-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
41-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
42-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
43-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
44-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
45-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
46-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
47-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
48-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
49-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
50-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
51-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
52-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
53-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
54-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
55-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
56-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
57-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
58-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
59-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
60-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
61-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
62-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
63-نخ - 1:thread /انگلیسی
64-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
65-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
66-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
67-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
68-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
69-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
70-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
71-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
72-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
73-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
74-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
75-اسی - 1:esi /انگلیسی
76-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
77-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
78-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
79-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
80-اسممحمد - 1:اسم محمد /urdu
81-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
82-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
83-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
84-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
85-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
86-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
87-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
88-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
89-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
90-محبوبتریناسامی - 1:محبوبترین اسامی /farsi
91-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
92-موسپدقالیجادویی - 1:موسپد قالی جادویی /urdu
93-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
94-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
95-خرجکار - 1:material /انگلیسی
96-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
97-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
98-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
99-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
100-النگو -
101-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی