هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220225

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
8-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
9-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
10-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
11-سامی - 1:sami /انگلیسی
12-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
13-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
14-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
22-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
26-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
27-کیف - 1:bag /انگلیسی
28-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
29-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
30-ایران - 1:iran /انگلیسی
31-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
32-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
33-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
34-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
35-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
36-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
37-طلا - 1:gold /انگلیسی
38-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
39-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
40-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
41-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
42-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
43-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
44-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
45-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
46-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
47-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
48-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
49-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
50-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
51-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
52-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
53-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
54-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
55-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
56-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
57-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
58-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
59-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
60-اسی - 1:esi /انگلیسی
61-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
62-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
63-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
64-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
65-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
66-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
67-طلایی - 1:golden /انگلیسی
68-مانی - 1:mani /انگلیسی
69-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
70-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
71-دی - 1:day /انگلیسی
72-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
73-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
74-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
75-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
76-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
77-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
78-علی - 1:ali /انگلیسی
79-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
80-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
81-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
82-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
83-خرجکار - 1:material /انگلیسی
84-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
85-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
86-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
87-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
88-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
89-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
90-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
91-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
92-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
93-استیل - 1:steel /انگلیسی
94-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
95-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
96-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
97-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
98-گیرهروسری - 1:گیره روسری /pashto
99-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
100-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
101-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی