هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220223

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
7-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
8-سامی - 1:sami /انگلیسی
9-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
24-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
25-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
26-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
27-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
28-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
29-کیف - 1:bag /انگلیسی
30-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
31-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
32-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
33-ایران - 1:iran /انگلیسی
34-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
35-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
36-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
37-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
38-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
39-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
40-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
41-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
42-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
43-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
44-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
45-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
46-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
47-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
48-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
49-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
50-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
51-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
52-اسی - 1:esi /انگلیسی
53-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
54-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
55-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
56-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
57-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
58-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
59-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
60-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
61-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
62-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
63-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
64-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
65-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
66-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
67-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
68-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
69-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
70-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
71-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
72-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
73-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
74-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
75-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
76-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
77-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
78-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
79-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
80-سنجاقسر - 1:سنجاق سر /farsi
81-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
82-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
83-استیل - 1:steel /انگلیسی
84-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
85-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
86-نیمست - 1:نیم ست /farsi
87-کوچک - 1:small /انگلیسی
88-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی
89-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
90-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
91-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
92-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
93-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
94-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
95-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
96-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
97-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
98-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
99-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
100-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
101-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی