هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220221

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
5-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
8-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
9-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
10-سامی - 1:sami /انگلیسی
11-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
12-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
13-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-نگین - 1:negin /انگلیسی
16-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
22-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
25-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
26-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
27-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
28-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
29-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
30-کیف - 1:bag /انگلیسی
31-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
32-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
33-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
34-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
35-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
36-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
37-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
38-ایران - 1:iran /انگلیسی
39-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
40-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
41-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
42-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
43-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
44-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
45-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
46-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
47-هدا - 1:hoda /انگلیسی
48-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
49-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
50-اسی - 1:esi /انگلیسی
51-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
52-علی - 1:ali /انگلیسی
53-استیل - 1:steel /انگلیسی
54-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
55-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
56-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
57-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
58-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
59-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
60-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
61-پیام - 1:payam /انگلیسی
62-کوچک - 1:small /انگلیسی
63-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
64-مانی - 1:mani /انگلیسی
65-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
66-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
67-بزرگ - 1:big /انگلیسی
68-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
69-طلایی - 1:golden /انگلیسی
70-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
71-خرجکار - 1:material /انگلیسی
72-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
73-متوسط - 1:medium /انگلیسی
74-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
75-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
76-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
77-فلزی - 1:metal /انگلیسی
78-پلاکگردنبنددست - 1:پلاک گردنبند دست /farsi
79-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
80-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
81-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
82-طلا - 1:gold /انگلیسی
83-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
84-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
85-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
86-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
87-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
88-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
89-رها - 1:raha /انگلیسی
90-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
91-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
92-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
93-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
94-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
95-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
96-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
97-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
98-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
99-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
100-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
101-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی