هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220220

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
3-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
6-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
7-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
8-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
9-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
10-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
11-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
12-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
15-ندا - 1:neda /انگلیسی
16-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
17-سامی - 1:sami /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
24-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
25-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
26-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
27-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
28-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
29-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
30-کیف - 1:bag /انگلیسی
31-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
32-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
33-ایران - 1:iran /انگلیسی
34-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
35-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
36-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
37-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
38-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
39-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
40-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
41-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
42-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
43-اسی - 1:esi /انگلیسی
44-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
45-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
46-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
47-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
48-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
49-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
50-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
51-علی - 1:ali /انگلیسی
52-استیل - 1:steel /انگلیسی
53-متوسط - 1:medium /انگلیسی
54-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
55-طلایی - 1:golden /انگلیسی
56-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
57-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
58-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
59-بزرگ - 1:big /انگلیسی
60-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
61-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
62-کوچک - 1:small /انگلیسی
63-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
64-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
65-کشی - 1:elastic /انگلیسی
66-فلزی - 1:metal /انگلیسی
67-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
68-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
69-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
70-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
71-پیام - 1:payam /انگلیسی
72-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
73-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
74-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
75-هدا - 1:hoda /انگلیسی
76-پلاکگردنبنددست - 1:پلاک گردنبند دست /farsi
77-دی - 1:day /انگلیسی
78-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
79-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
80-مانی - 1:mani /انگلیسی
81-معمولی - 1:normal /انگلیسی
82-مینی - 1:mini /انگلیسی
83-تاج - 1:crown /انگلیسی
84-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
85-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
86-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
87-ساده - 1:simple /انگلیسی
88-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
89-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
90-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
91-رها - 1:raha /انگلیسی
92-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
93-سما - 1:sama /انگلیسی
94-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
95-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
96-محمد - 1:mohamad /انگلیسی
97-ساسان - 1:sasan /انگلیسی
98-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
99-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
100-اسب - 1:horse /انگلیسی
101-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی