هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220219

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
7-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
8-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
11-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-نگین - 1:negin /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-ندا - 1:neda /انگلیسی
16-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
17-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
18-سامی - 1:sami /انگلیسی
19-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
20-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
21-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
22-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
23-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
24-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
25-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
26-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
27-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
28-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
29-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
30-کیف - 1:bag /انگلیسی
31-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
32-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
33-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
34-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
35-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
36-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
37-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
38-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
39-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
40-ایران - 1:iran /انگلیسی
41-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
42-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
43-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
44-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
45-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
46-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
47-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
48-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
49-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
50-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
51-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
52-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
53-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
54-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
55-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
56-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
57-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
58-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
59-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
60-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
61-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
62-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
63-گلسر - 1:گل سر /pashto
64-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
65-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
66-طلایی - 1:golden /انگلیسی
67-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
68-استیل - 1:steel /انگلیسی
69-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
70-متوسط - 1:medium /انگلیسی
71-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
72-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
73-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
74-اسی - 1:esi /انگلیسی
75-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
76-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
77-معمولی - 1:normal /انگلیسی
78-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
79-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
80-رها - 1:raha /انگلیسی
81-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
82-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
83-ساده - 1:simple /انگلیسی
84-فلزی - 1:metal /انگلیسی
85-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
86-قدیمیتریناسامی - 1:قدیمیترین اسامی /farsi,2:قدیمی ترین اسامی /farsi
87-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
88-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
89-بسته - 1:pack /انگلیسی
90-حسین - 1:hosein /انگلیسی
91-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
92-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
93-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
94-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
95-کوچک - 1:small /انگلیسی
96-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
97-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
98-گرهکشویی - 1:گره کشویی /farsi, 2:knotfastener /انگلیسی
99-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
100-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
101-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی