هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220218

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
5-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
6-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
7-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
10-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
11-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-نگین - 1:negin /انگلیسی
14-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
17-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
18-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-سامی - 1:sami /انگلیسی
22-کیف - 1:bag /انگلیسی
23-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
26-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
27-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
28-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
29-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
30-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
31-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
32-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
33-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
34-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
35-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
36-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
37-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
38-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
39-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
40-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
41-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
42-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
43-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
44-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
45-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
46-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
47-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
48-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
49-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
50-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
51-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
52-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
53-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
54-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
55-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
56-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
57-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
58-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
59-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
60-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
61-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
62-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
63-نخ - 1:thread /انگلیسی
64-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
65-ایران - 1:iran /انگلیسی
66-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
67-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
68-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
69-پابند - 1:anklet /انگلیسی
70-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
71-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
72-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
73-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
74-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
75-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
76-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
77-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
78-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
79-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
80-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
81-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
82-استیل - 1:steel /انگلیسی
83-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
84-طلایی - 1:golden /انگلیسی
85-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
86-جعبه - 1:box /انگلیسی
87-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
88-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
89-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
90-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
91-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
92-خرجکار - 1:material /انگلیسی
93-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
94-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
95-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
96-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
97-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
98-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
99-زنجیراستیلنقرهای - 1:زنجیر استیل نقره ای /farsi
100-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
101-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی