هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220216

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-نگین - 1:negin /انگلیسی
15-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
16-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
19-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
25-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
26-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
27-ایران - 1:iran /انگلیسی
28-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
29-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
30-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
31-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
32-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
33-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
34-کیف - 1:bag /انگلیسی
35-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
36-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
37-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
38-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
39-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
40-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
41-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
42-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
43-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
44-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
45-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
46-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
47-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
48-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
49-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
50-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
51-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
52-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
53-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
54-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
55-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
56-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
57-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
58-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
59-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
60-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
61-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
62-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
63-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
64-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
65-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
66-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
67-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
68-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
69-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
70-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
71-خرجکار - 1:material /انگلیسی
72-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
73-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
74-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
75-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
76-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
77-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
78-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
79-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
80-تولیدزیرموشیفرشی - 1:تولید زیرموشی فرشی /urdu
81-عروسک - 1:doll /انگلیسی
82-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
83-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
84-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
85-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
86-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
87-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
88-موسپدفرشیآنلاین - 1:موسپد فرشی آنلاین /farsi,2:موسپد فرشی آنلاین' /farsi
89-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
90-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
91-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
92-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
93-دستبافت - 1:دست بافت /farsi
94-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
95-زیرموسیفرشی - 1:زیر موسی فرشی /urdu, 2:carpetmousepad /انگلیسی
96-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu
97-فرشهایمینیاتوری - 1:فرشهای مینیاتوری /farsi
98-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
99-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
100-رومیزیترمه - 1:رومیزی ترمه /farsi
101-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi