هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220107

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
8-سامی - 1:sami /انگلیسی
9-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
10-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
14-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
15-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
16-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
25-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
26-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
27-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
28-کیف - 1:bag /انگلیسی
29-ایران - 1:iran /انگلیسی
30-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
31-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
32-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
33-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
34-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
35-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
36-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
37-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
38-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
39-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
40-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
41-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
42-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
43-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
44-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
45-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
46-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
47-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
48-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
49-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
50-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
51-اسی - 1:esi /انگلیسی
52-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
53-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
54-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
55-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
56-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
57-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
58-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
59-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
60-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
61-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
62-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
63-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
64-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
65-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
66-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
67-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
68-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
69-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
70-خرجکار - 1:material /انگلیسی
71-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
72-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
73-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
74-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
75-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
76-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
77-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
78-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
79-زیرموسیطرحقالیوگلیم - 1:زیرموسی طرح قالی و گلیم /urdu
80-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
81-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
82-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
83-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
84-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
85-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
86-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
87-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
88-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
89-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
90-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
91-اسممحمد - 1:اسم محمد /urdu
92-جعبه - 1:box /انگلیسی
93-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
94-زیرموسیفرشی - 1:زیر موسی فرشی /urdu, 2:carpetmousepad /انگلیسی
95-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
96-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
97-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
98-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
99-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
100-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
101-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu