هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220814

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
8-سامی - 1:sami /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
11-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
12-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
13-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
20-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
21-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
22-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
23-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
24-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
25-طلایی - 1:golden /انگلیسی
26-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
27-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
28-ایران - 1:iran /انگلیسی
29-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
30-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
31-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
32-استیل - 1:steel /انگلیسی
33-طلا - 1:gold /انگلیسی
34-کوچک - 1:small /انگلیسی
35-گل - 1:flower /انگلیسی
36-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
37-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
38-بزرگ - 1:big /انگلیسی
39-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
40-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
41-دی - 1:day /انگلیسی
42-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
43-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
44-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
45-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
46-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
47-دست - 1:hand /انگلیسی
48-کیف - 1:bag /انگلیسی
49-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
50-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
51-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
52-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
53-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
54-پر - 1:feather /انگلیسی
55-گیره - 1:clamp /انگلیسی
56-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
57-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
58-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
59-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
60-آویز - 1:medallion /انگلیسی
61-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
62-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
63-اسی - 1:esi /انگلیسی
64-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
65-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
66-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
67-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
68-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
69-ساده - 1:simple /انگلیسی
70-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
71-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
72-فلزی - 1:metal /انگلیسی
73-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
74-معمولی - 1:normal /انگلیسی
75-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
76-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
77-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
78-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
79-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
80-مینی - 1:mini /انگلیسی
81-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
82-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
83-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
84-متوسط - 1:medium /انگلیسی
85-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
86-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
87-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
88-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
89-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
90-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
91-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
92-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
93-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
94-تاج - 1:crown /انگلیسی
95-جعبه - 1:box /انگلیسی
96-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
97-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
98-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
99-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
100-سنگ - 1:stone /انگلیسی
101-بسته - 1:pack /انگلیسی