هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220813

کلیدواژه تعریف
1-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
7-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
8-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
11-زیباتریناسمها - 1:زیباترین اسمها /farsi, 2:mostbeautifulnames /انگلیسی, 3:nicestnames /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
22-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-ندا - 1:neda /انگلیسی
25-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
26-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
27-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
28-ایران - 1:iran /انگلیسی
29-طلایی - 1:golden /انگلیسی
30-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
31-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
32-استیل - 1:steel /انگلیسی
33-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
34-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
35-کیف - 1:bag /انگلیسی
36-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
37-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
38-طلا - 1:gold /انگلیسی
39-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
40-دی - 1:day /انگلیسی
41-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
42-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
43-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
44-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
45-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
46-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
47-کوچک - 1:small /انگلیسی
48-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
49-گیره - 1:clamp /انگلیسی
50-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
51-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
52-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
53-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
54-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
55-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
56-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
57-بزرگ - 1:big /انگلیسی
58-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
59-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
60-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
61-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
62-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
63-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
64-گل - 1:flower /انگلیسی
65-اسی - 1:esi /انگلیسی
66-جعبه - 1:box /انگلیسی
67-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
68-پر - 1:feather /انگلیسی
69-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
70-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
71-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
72-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
73-دست - 1:hand /انگلیسی
74-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
75-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
76-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
77-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
78-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
79-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
80-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
81-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
82-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
83-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
84-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
85-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
86-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
87-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
88-معمولی - 1:normal /انگلیسی
89-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
90-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
91-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
92-متوسط - 1:medium /انگلیسی
93-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
94-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
95-ساده - 1:simple /انگلیسی
96-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
97-مینی - 1:mini /انگلیسی
98-نخ - 1:thread /انگلیسی
99-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
100-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
101-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی