هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220812

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-سامی - 1:sami /انگلیسی
6-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
7-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
8-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
9-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
10-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
11-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
22-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
25-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
28-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
29-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
30-استیل - 1:steel /انگلیسی
31-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
32-طلایی - 1:golden /انگلیسی
33-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
34-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
35-کیف - 1:bag /انگلیسی
36-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
37-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
38-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
39-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
40-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
41-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
42-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
43-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
44-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
45-آویز - 1:medallion /انگلیسی
46-گیره - 1:clamp /انگلیسی
47-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
48-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
49-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
50-دی - 1:day /انگلیسی
51-گل - 1:flower /انگلیسی
52-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
53-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
54-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
55-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
56-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
57-طلا - 1:gold /انگلیسی
58-اسی - 1:esi /انگلیسی
59-بزرگ - 1:big /انگلیسی
60-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
61-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
62-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
63-کوچک - 1:small /انگلیسی
64-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
65-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
66-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
67-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
68-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
69-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
70-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
71-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
72-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
73-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
74-معمولی - 1:normal /انگلیسی
75-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
76-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
77-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
78-دست - 1:hand /انگلیسی
79-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
80-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
81-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
82-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
83-پر - 1:feather /انگلیسی
84-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
85-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
86-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
87-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
88-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
89-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
90-گلسر - 1:گل سر /pashto
91-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
92-فلزی - 1:metal /انگلیسی
93-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
94-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
95-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
96-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
97-مانی - 1:mani /انگلیسی
98-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
99-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
100-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
101-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی