هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220811

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
8-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
9-خرجکارنعلاسب - 1:خرج کار نعل اسب /urdu
10-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
11-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
12-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
13-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
14-سامی - 1:sami /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
25-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
26-گل - 1:flower /انگلیسی
27-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
28-طلایی - 1:golden /انگلیسی
29-ایران - 1:iran /انگلیسی
30-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
31-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
32-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
33-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
34-استیل - 1:steel /انگلیسی
35-گیره - 1:clamp /انگلیسی
36-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
37-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
38-کیف - 1:bag /انگلیسی
39-دی - 1:day /انگلیسی
40-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
41-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
42-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
43-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
44-کوچک - 1:small /انگلیسی
45-بزرگ - 1:big /انگلیسی
46-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
47-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
48-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
49-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
50-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
51-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
52-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
53-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
54-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
55-طلا - 1:gold /انگلیسی
56-آویز - 1:medallion /انگلیسی
57-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
58-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
59-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
60-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
61-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
62-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
63-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
64-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
65-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
66-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
67-معمولی - 1:normal /انگلیسی
68-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
69-پابند - 1:anklet /انگلیسی
70-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
71-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
72-متوسط - 1:medium /انگلیسی
73-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
74-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
75-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
76-اسی - 1:esi /انگلیسی
77-فلزی - 1:metal /انگلیسی
78-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
79-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
80-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
81-پر - 1:feather /انگلیسی
82-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
83-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
84-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
85-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
86-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
87-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
88-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
89-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
90-ساده - 1:simple /انگلیسی
91-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
92-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
93-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
94-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
95-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
96-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
97-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
98-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
99-خرجکار - 1:material /انگلیسی
100-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
101-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی