هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220810

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
8-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
9-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-سامی - 1:sami /انگلیسی
12-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
26-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
27-طلایی - 1:golden /انگلیسی
28-کیف - 1:bag /انگلیسی
29-ایران - 1:iran /انگلیسی
30-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
31-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
32-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
33-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
34-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
35-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
36-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
37-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
38-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
39-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
40-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
41-استیل - 1:steel /انگلیسی
42-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
43-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
44-طلا - 1:gold /انگلیسی
45-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
46-کوچک - 1:small /انگلیسی
47-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
48-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
49-گیره - 1:clamp /انگلیسی
50-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
51-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
52-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
53-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
54-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
55-بزرگ - 1:big /انگلیسی
56-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
57-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
58-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
59-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
60-اسی - 1:esi /انگلیسی
61-دی - 1:day /انگلیسی
62-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
63-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
64-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
65-گل - 1:flower /انگلیسی
66-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
67-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
68-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
69-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
70-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
71-آویز - 1:medallion /انگلیسی
72-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
73-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
74-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
75-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
76-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
77-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
78-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
79-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
80-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
81-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
82-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
83-خرجکار - 1:material /انگلیسی
84-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
85-معمولی - 1:normal /انگلیسی
86-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
87-فلزی - 1:metal /انگلیسی
88-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
89-متوسط - 1:medium /انگلیسی
90-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
91-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
92-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
93-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
94-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
95-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
96-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
97-موسپدفرشیآنلاین - 1:موسپد فرشی آنلاین /farsi,2:موسپد فرشی آنلاین' /farsi
98-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
99-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
100-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
101-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی