هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220808

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
6-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
7-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
8-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
9-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
10-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
11-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-سامی - 1:sami /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
21-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
22-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
25-ایران - 1:iran /انگلیسی
26-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
27-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
28-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
29-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
30-استیل - 1:steel /انگلیسی
31-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
32-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
33-طلایی - 1:golden /انگلیسی
34-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
35-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
36-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
37-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
38-کیف - 1:bag /انگلیسی
39-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
40-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
41-دی - 1:day /انگلیسی
42-کوچک - 1:small /انگلیسی
43-بزرگ - 1:big /انگلیسی
44-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
45-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
46-طلا - 1:gold /انگلیسی
47-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
48-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
49-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
50-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
51-گل - 1:flower /انگلیسی
52-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
53-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
54-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
55-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
56-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
57-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
58-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
59-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
60-اسی - 1:esi /انگلیسی
61-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
62-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
63-معمولی - 1:normal /انگلیسی
64-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
65-گیره - 1:clamp /انگلیسی
66-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
67-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
68-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
69-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
70-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
71-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
72-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
73-متوسط - 1:medium /انگلیسی
74-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
75-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
76-پر - 1:feather /انگلیسی
77-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
78-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
79-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
80-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
81-فلزی - 1:metal /انگلیسی
82-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
83-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
84-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
85-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
86-مانی - 1:mani /انگلیسی
87-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
88-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
89-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
90-آویز - 1:medallion /انگلیسی
91-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
92-مینی - 1:mini /انگلیسی
93-علی - 1:ali /انگلیسی
94-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
95-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
96-پلاکگردنبنددست - 1:پلاک گردنبند دست /farsi
97-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
98-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
99-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
100-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
101-رها - 1:raha /انگلیسی