هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220807

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
5-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
6-سامی - 1:sami /انگلیسی
7-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
10-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
11-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
12-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
25-ایران - 1:iran /انگلیسی
26-استیل - 1:steel /انگلیسی
27-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
28-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
29-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
30-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
31-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
32-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
33-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
34-کیف - 1:bag /انگلیسی
35-طلایی - 1:golden /انگلیسی
36-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
37-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
38-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
39-طلا - 1:gold /انگلیسی
40-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
41-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
42-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
43-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
44-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
45-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
46-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
47-دی - 1:day /انگلیسی
48-کوچک - 1:small /انگلیسی
49-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
50-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
51-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
52-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
53-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
54-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
55-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
56-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
57-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
58-بزرگ - 1:big /انگلیسی
59-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
60-متوسط - 1:medium /انگلیسی
61-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
62-اسی - 1:esi /انگلیسی
63-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
64-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
65-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
66-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
67-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
68-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
69-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
70-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
71-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
72-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
73-گل - 1:flower /انگلیسی
74-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
75-گیره - 1:clamp /انگلیسی
76-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
77-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
78-پر - 1:feather /انگلیسی
79-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
80-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
81-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
82-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
83-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
84-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
85-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
86-کشی - 1:elastic /انگلیسی
87-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
88-معمولی - 1:normal /انگلیسی
89-خرجکار - 1:material /انگلیسی
90-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
91-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
92-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
93-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
94-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
95-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
96-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
97-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
98-آویز - 1:medallion /انگلیسی
99-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
100-پابند - 1:anklet /انگلیسی
101-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی