هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220806

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
5-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
8-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
9-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-سامی - 1:sami /انگلیسی
12-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
25-ایران - 1:iran /انگلیسی
26-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
27-استیل - 1:steel /انگلیسی
28-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
29-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
30-طلایی - 1:golden /انگلیسی
31-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
32-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
33-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
34-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
35-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
36-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
37-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
38-دی - 1:day /انگلیسی
39-کیف - 1:bag /انگلیسی
40-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
41-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
42-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
43-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
44-طلا - 1:gold /انگلیسی
45-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
46-گل - 1:flower /انگلیسی
47-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
48-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
49-کوچک - 1:small /انگلیسی
50-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
51-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
52-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
53-بزرگ - 1:big /انگلیسی
54-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
55-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
56-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
57-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
58-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
59-پر - 1:feather /انگلیسی
60-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
61-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
62-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
63-رینگاستیل - 1:رینگ استیل /farsi, 2:steelring /انگلیسی, 3:steelrings /انگلیسی
64-گیره - 1:clamp /انگلیسی
65-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
66-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
67-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
68-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
69-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
70-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
71-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
72-اسی - 1:esi /انگلیسی
73-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
74-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
75-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
76-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
77-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
78-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
79-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
80-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
81-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
82-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
83-خرجکار - 1:material /انگلیسی
84-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
85-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
86-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
87-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
88-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
89-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
90-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
91-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
92-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
93-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
94-معمولی - 1:normal /انگلیسی
95-جعبه - 1:box /انگلیسی
96-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
97-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
98-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
99-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
100-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
101-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی