هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220804

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-سامی - 1:sami /انگلیسی
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
10-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
11-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
14-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
19-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
25-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
26-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
27-ایران - 1:iran /انگلیسی
28-کیف - 1:bag /انگلیسی
29-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
30-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
31-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
32-طلایی - 1:golden /انگلیسی
33-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
34-استیل - 1:steel /انگلیسی
35-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
36-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
37-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
38-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
39-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
40-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
41-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
42-طلا - 1:gold /انگلیسی
43-بزرگ - 1:big /انگلیسی
44-کوچک - 1:small /انگلیسی
45-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
46-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
47-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
48-دی - 1:day /انگلیسی
49-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
50-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
51-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
52-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
53-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
54-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
55-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
56-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
57-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
58-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
59-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
60-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
61-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
62-گل - 1:flower /انگلیسی
63-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
64-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
65-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
66-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
67-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
68-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
69-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
70-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
71-اسی - 1:esi /انگلیسی
72-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
73-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
74-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
75-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
76-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
77-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
78-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
79-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
80-معمولی - 1:normal /انگلیسی
81-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
82-گیره - 1:clamp /انگلیسی
83-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
84-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
85-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
86-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
87-متوسط - 1:medium /انگلیسی
88-تاج - 1:crown /انگلیسی
89-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
90-مانی - 1:mani /انگلیسی
91-جعبه - 1:box /انگلیسی
92-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
93-پابند - 1:anklet /انگلیسی
94-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
95-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
96-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
97-عروسک - 1:doll /انگلیسی
98-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
99-فلزی - 1:metal /انگلیسی
100-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
101-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی