هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220731

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
12-سامی - 1:sami /انگلیسی
13-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
21-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
25-استیل - 1:steel /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
28-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
29-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
30-طلایی - 1:golden /انگلیسی
31-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
32-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
33-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
34-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
35-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
36-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
37-کیف - 1:bag /انگلیسی
38-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
39-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
40-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
41-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
42-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
43-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
44-دی - 1:day /انگلیسی
45-طلا - 1:gold /انگلیسی
46-بزرگ - 1:big /انگلیسی
47-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
48-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
49-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
50-کوچک - 1:small /انگلیسی
51-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
52-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
53-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
54-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
55-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
56-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
57-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
58-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
59-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
60-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
61-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
62-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
63-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
64-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
65-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
66-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
67-اسی - 1:esi /انگلیسی
68-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
69-گل - 1:flower /انگلیسی
70-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
71-متوسط - 1:medium /انگلیسی
72-گیره - 1:clamp /انگلیسی
73-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
74-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
75-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
76-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
77-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
78-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
79-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
80-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
81-پر - 1:feather /انگلیسی
82-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
83-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
84-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
85-ساده - 1:simple /انگلیسی
86-فلزی - 1:metal /انگلیسی
87-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
88-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
89-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
90-پابند - 1:anklet /انگلیسی
91-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
92-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
93-پیام - 1:payam /انگلیسی
94-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
95-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
96-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
97-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
98-معمولی - 1:normal /انگلیسی
99-تاج - 1:crown /انگلیسی
100-کشی - 1:elastic /انگلیسی
101-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی