هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220729

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
3-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
7-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
11-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-سامی - 1:sami /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-ایران - 1:iran /انگلیسی
26-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
27-طلایی - 1:golden /انگلیسی
28-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
29-کیف - 1:bag /انگلیسی
30-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
31-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
32-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
33-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
34-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
35-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
36-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
37-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
38-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
39-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
40-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
41-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
42-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
43-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
44-استیل - 1:steel /انگلیسی
45-بزرگ - 1:big /انگلیسی
46-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
47-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
48-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
49-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
50-دی - 1:day /انگلیسی
51-کوچک - 1:small /انگلیسی
52-پر - 1:feather /انگلیسی
53-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
54-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
55-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
56-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
57-طلا - 1:gold /انگلیسی
58-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
59-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
60-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
61-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
62-گل - 1:flower /انگلیسی
63-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
64-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
65-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
66-علی - 1:ali /انگلیسی
67-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
68-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
69-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
70-ساده - 1:simple /انگلیسی
71-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
72-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
73-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
74-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
75-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
76-اسی - 1:esi /انگلیسی
77-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
78-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
79-متوسط - 1:medium /انگلیسی
80-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
81-مانی - 1:mani /انگلیسی
82-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
83-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
84-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
85-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
86-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
87-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
88-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
89-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
90-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
91-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
92-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
93-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
94-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
95-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
96-گیره - 1:clamp /انگلیسی
97-خرجکار - 1:material /انگلیسی
98-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
99-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
100-رها - 1:raha /انگلیسی
101-سما - 1:sama /انگلیسی