هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220727

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
5-سامی - 1:sami /انگلیسی
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
8-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
9-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
10-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
11-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
12-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
13-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
14-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
21-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
22-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-ایران - 1:iran /انگلیسی
25-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
26-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
27-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
28-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
29-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
30-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
31-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
32-طلایی - 1:golden /انگلیسی
33-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
34-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
35-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
36-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
37-استیل - 1:steel /انگلیسی
38-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
39-کیف - 1:bag /انگلیسی
40-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
41-طلا - 1:gold /انگلیسی
42-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
43-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
44-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
45-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
46-کوچک - 1:small /انگلیسی
47-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
48-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
49-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
50-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
51-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
52-اسی - 1:esi /انگلیسی
53-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
54-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
55-دی - 1:day /انگلیسی
56-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
57-گل - 1:flower /انگلیسی
58-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
59-بزرگ - 1:big /انگلیسی
60-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
61-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
62-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
63-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
64-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
65-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
66-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
67-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
68-گیره - 1:clamp /انگلیسی
69-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
70-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
71-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
72-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
73-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
74-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
75-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
76-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
77-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
78-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
79-مانی - 1:mani /انگلیسی
80-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
81-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
82-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
83-فروشعمدهزیرموشی - 1:فروش عمده زیرموشی /farsi
84-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
85-موسپدقالیایرانی - 1:موسپد قالی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
86-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
87-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
88-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
89-رها - 1:raha /انگلیسی
90-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
91-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
92-متوسط - 1:medium /انگلیسی
93-آویز - 1:medallion /انگلیسی
94-فلزی - 1:metal /انگلیسی
95-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
96-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
97-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
98-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
99-موسپدقالیمینی - 1:موس پد قالی مینی /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
100-نخ - 1:thread /انگلیسی
101-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی