هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220726

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
7-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
8-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
11-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
12-سامی - 1:sami /انگلیسی
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
24-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
25-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
28-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
29-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
30-استیل - 1:steel /انگلیسی
31-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
32-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
33-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
34-طلایی - 1:golden /انگلیسی
35-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
36-کیف - 1:bag /انگلیسی
37-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
38-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
39-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
40-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
41-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
42-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
43-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
44-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
45-طلا - 1:gold /انگلیسی
46-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
47-دی - 1:day /انگلیسی
48-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
49-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
50-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
51-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
52-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
53-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
54-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
55-اسی - 1:esi /انگلیسی
56-بزرگ - 1:big /انگلیسی
57-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
58-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
59-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
60-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
61-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
62-کوچک - 1:small /انگلیسی
63-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
64-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
65-گل - 1:flower /انگلیسی
66-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
67-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
68-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
69-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
70-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
71-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
72-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
73-پر - 1:feather /انگلیسی
74-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
75-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
76-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
77-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
78-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
79-گیره - 1:clamp /انگلیسی
80-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
81-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
82-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
83-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
84-متوسط - 1:medium /انگلیسی
85-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
86-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
87-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
88-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
89-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
90-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
91-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
92-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu
93-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
94-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
95-رها - 1:raha /انگلیسی
96-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
97-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
98-پابند - 1:anklet /انگلیسی
99-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
100-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
101-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی