هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220722

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
7-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-نگین - 1:negin /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-سامی - 1:sami /انگلیسی
16-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
17-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
21-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
22-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
23-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
24-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
25-کیف - 1:bag /انگلیسی
26-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
27-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
28-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
29-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
30-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
31-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
32-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
33-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
34-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
35-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
36-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
37-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
38-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
39-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
40-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
41-گیره - 1:clamp /انگلیسی
42-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
43-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
44-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
45-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
46-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
47-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
48-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
49-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
50-استیل - 1:steel /انگلیسی
51-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
52-طلایی - 1:golden /انگلیسی
53-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
54-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
55-عروسک - 1:doll /انگلیسی
56-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
57-نیمست - 1:نیم ست /farsi
58-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
59-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
60-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
61-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
62-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
63-نخ - 1:thread /انگلیسی
64-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
65-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
66-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
67-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
68-جعبه - 1:box /انگلیسی
69-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
70-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
71-سنجاقسر - 1:سنجاق سر /farsi
72-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
73-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
74-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
75-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
76-پابند - 1:anklet /انگلیسی
77-خرجکار - 1:material /انگلیسی
78-توپ - 1:ball /انگلیسی
79-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
80-موسپدقالیجادویی - 1:موسپد قالی جادویی /urdu
81-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
82-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
83-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
84-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
85-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
86-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
87-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
88-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
89-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
90-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
91-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی
92-گیرهروسری - 1:گیره روسری /pashto
93-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
94-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
95-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
96-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
97-موسپدفرشیآنلاین - 1:موسپد فرشی آنلاین /farsi,2:موسپد فرشی آنلاین' /farsi
98-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
99-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu
100-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
101-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی