هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220721

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
5-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
6-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
7-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
8-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
9-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
10-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
11-سامی - 1:sami /انگلیسی
12-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
21-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-گل - 1:flower /انگلیسی
25-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
28-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
29-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
30-طلایی - 1:golden /انگلیسی
31-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
32-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
33-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
34-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
35-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
36-استیل - 1:steel /انگلیسی
37-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
38-کیف - 1:bag /انگلیسی
39-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
40-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
41-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
42-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
43-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
44-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
45-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
46-گیره - 1:clamp /انگلیسی
47-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
48-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
49-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
50-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
51-کوچک - 1:small /انگلیسی
52-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
53-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
54-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
55-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
56-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
57-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
58-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
59-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
60-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
61-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
62-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
63-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
64-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
65-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
66-بزرگ - 1:big /انگلیسی
67-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
68-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
69-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
70-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
71-خرجکار - 1:material /انگلیسی
72-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
73-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
74-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
75-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
76-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
77-نیمست - 1:نیم ست /farsi
78-دی - 1:day /انگلیسی
79-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
80-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
81-طلا - 1:gold /انگلیسی
82-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
83-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
84-آویز - 1:medallion /انگلیسی
85-حلقهست - 1:حلقه ست /farsi, 2:ringset /انگلیسی
86-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
87-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
88-حلقهاستیل - 1:حلقه استیل /farsi
89-موسپدقالیایرانی - 1:موسپد قالی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
90-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
91-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
92-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
93-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
94-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu
95-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
96-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
97-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
98-زنجیرگردنبند - 1:زنجیر گردنبند /urdu
99-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
100-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
101-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی