هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220719

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
5-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
6-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
7-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
8-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
9-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
10-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
11-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
21-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-ایران - 1:iran /انگلیسی
25-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
26-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
27-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
28-استیل - 1:steel /انگلیسی
29-طلایی - 1:golden /انگلیسی
30-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
31-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
32-کیف - 1:bag /انگلیسی
33-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
34-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
35-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
36-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
37-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
38-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
39-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
40-کوچک - 1:small /انگلیسی
41-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
42-طلا - 1:gold /انگلیسی
43-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
44-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
45-دی - 1:day /انگلیسی
46-پر - 1:feather /انگلیسی
47-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
48-گل - 1:flower /انگلیسی
49-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
50-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
51-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
52-بزرگ - 1:big /انگلیسی
53-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
54-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
55-آویز - 1:medallion /انگلیسی
56-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
57-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
58-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
59-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
60-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
61-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
62-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
63-گیره - 1:clamp /انگلیسی
64-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
65-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
66-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
67-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
68-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
69-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
70-اسب - 1:horse /انگلیسی
71-اسی - 1:esi /انگلیسی
72-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
73-فلزی - 1:metal /انگلیسی
74-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
75-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
76-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
77-تاج - 1:crown /انگلیسی
78-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
79-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
80-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
81-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
82-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
83-دست - 1:hand /انگلیسی
84-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
85-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
86-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
87-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
88-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
89-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
90-کشی - 1:elastic /انگلیسی
91-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
92-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
93-علی - 1:ali /انگلیسی
94-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
95-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
96-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
97-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
98-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
99-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
100-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
101-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی