هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220718

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
4-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
7-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
10-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
11-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
12-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
13-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
14-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
15-سامی - 1:sami /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
20-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
21-ندا - 1:neda /انگلیسی
22-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-طلایی - 1:golden /انگلیسی
25-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
26-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
27-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
28-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
29-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
30-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
31-طلا - 1:gold /انگلیسی
32-استیل - 1:steel /انگلیسی
33-ایران - 1:iran /انگلیسی
34-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
35-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
36-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
37-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
38-دی - 1:day /انگلیسی
39-بزرگ - 1:big /انگلیسی
40-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
41-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
42-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
43-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
44-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
45-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
46-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
47-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
48-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
49-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
50-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
51-کوچک - 1:small /انگلیسی
52-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
53-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
54-موسپدقالیجادویی - 1:موسپد قالی جادویی /urdu
55-گل - 1:flower /انگلیسی
56-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
57-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
58-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
59-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
60-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
61-فرشهایمینیاتوری - 1:فرشهای مینیاتوری /farsi
62-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
63-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
64-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
65-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
66-موسپدفرشیآنلاین - 1:موسپد فرشی آنلاین /farsi,2:موسپد فرشی آنلاین' /farsi
67-موسپدقالیایرانی - 1:موسپد قالی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
68-متوسط - 1:medium /انگلیسی
69-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
70-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
71-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
72-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
73-کیف - 1:bag /انگلیسی
74-اسی - 1:esi /انگلیسی
75-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
76-موسپدقالیمینی - 1:موس پد قالی مینی /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
77-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
78-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
79-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
80-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
81-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
82-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
83-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
84-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
85-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
86-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
87-فرشمینیاتوری - 1:فرش مینیاتوری /farsi
88-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
89-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
90-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
91-زیرموسیفرشی - 1:زیر موسی فرشی /urdu, 2:carpetmousepad /انگلیسی
92-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
93-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
94-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
95-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
96-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
97-زنجیرگردنبند - 1:زنجیر گردنبند /urdu
98-سنجاقسر - 1:سنجاق سر /farsi
99-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
100-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
101-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی