هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220716

کلیدواژه تعریف
1-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
7-سامی - 1:sami /انگلیسی
8-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
9-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
10-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
11-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
12-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
13-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
14-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
15-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
16-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
17-طلایی - 1:golden /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
21-طلا - 1:gold /انگلیسی
22-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
25-کیف - 1:bag /انگلیسی
26-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
27-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
28-نگین - 1:negin /انگلیسی
29-استیل - 1:steel /انگلیسی
30-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
31-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
32-دی - 1:day /انگلیسی
33-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
34-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
35-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
36-ایران - 1:iran /انگلیسی
37-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
38-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
39-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
40-بزرگ - 1:big /انگلیسی
41-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
42-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
43-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
44-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
45-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
46-جعبه - 1:box /انگلیسی
47-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
48-ساده - 1:simple /انگلیسی
49-علی - 1:ali /انگلیسی
50-فلزی - 1:metal /انگلیسی
51-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
52-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
53-پابند - 1:anklet /انگلیسی
54-کوچک - 1:small /انگلیسی
55-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
56-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
57-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
58-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
59-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
60-تلگل - 1:تل گل /arabic
61-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
62-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
63-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
64-پر - 1:feather /انگلیسی
65-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
66-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
67-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
68-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
69-حلقهست - 1:حلقه ست /farsi, 2:ringset /انگلیسی
70-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
71-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
72-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
73-زیرموسیفرشی - 1:زیر موسی فرشی /urdu, 2:carpetmousepad /انگلیسی
74-زیرموشی -
75-شکوه - 1:shokooh /انگلیسی
76-طرحایران - 1:طرح ایران /farsi, 2:irandesign /انگلیسی
77-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
78-فرشهایمینیاتوری - 1:فرشهای مینیاتوری /farsi
79-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
80-متوسط - 1:medium /انگلیسی
81-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
82-مشکی - 1:black /انگلیسی
83-معمولی - 1:normal /انگلیسی
84-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
85-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
86-پاپیون -
87-کیفتوکیف - 1:کیف تو کیف /urdu
88-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
89-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
90-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
91-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
92-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
93-الماس - 1:diamond /انگلیسی
94-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
95-حروف - 1:letter /انگلیسی
96-دستبنداسملاتین - 1:دستبند اسم لاتین /farsi
97-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
98-زنجیراستیلنقرهای - 1:زنجیر استیل نقره ای /farsi
99-شیرین - 1:shirin /انگلیسی
100-طرحقالی - 1:طرح قالی /pashto
101-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی