هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220715

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
4-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
5-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
6-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
7-سامی - 1:sami /انگلیسی
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
10-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
11-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
12-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
13-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
14-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
15-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
16-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
17-طلایی - 1:golden /انگلیسی
18-دی - 1:day /انگلیسی
19-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
20-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
21-طلا - 1:gold /انگلیسی
22-ایران - 1:iran /انگلیسی
23-نگین - 1:negin /انگلیسی
24-استیل - 1:steel /انگلیسی
25-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
26-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
27-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
28-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
29-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
30-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
31-ندا - 1:neda /انگلیسی
32-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
33-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
34-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
35-کیف - 1:bag /انگلیسی
36-اسی - 1:esi /انگلیسی
37-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
38-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
39-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
40-انگشترخاص - 1:انگشتر خاص /farsi
41-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
42-جعبه - 1:box /انگلیسی
43-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
44-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
45-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
46-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
47-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
48-اسب - 1:horse /انگلیسی
49-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
50-بزرگ - 1:big /انگلیسی
51-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
52-زیرموشی -
53-سنجاقسر - 1:سنجاق سر /farsi
54-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
55-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
56-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
57-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
58-امیر - 1:amir /انگلیسی
59-اکرم - 1:akram /انگلیسی
60-جوراب -
61-خیاطی -
62-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
63-متری - 1:metric /انگلیسی
64-مرواریدریسهای - 1:مروارید ریسه ای /farsi
65-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
66-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
67-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
68-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
69-موسپدفرشیآنلاین - 1:موسپد فرشی آنلاین /farsi,2:موسپد فرشی آنلاین' /farsi
70-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
71-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
72-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
73-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
74-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
75-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
76-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
77-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
78-انگشترزنانه - 1:انگشتر زنانه /farsi
79-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
80-بلند - 1:long /انگلیسی
81-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
82-توپ - 1:ball /انگلیسی
83-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
84-دستبنداسملاتین - 1:دستبند اسم لاتین /farsi
85-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
86-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
87-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
88-شانهکوچک - 1:شانه کوچک /pashto
89-فاطمه - 1:fatemeh /انگلیسی
90-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
91-محبوبتریناسامی - 1:محبوبترین اسامی /farsi
92-مشکی - 1:black /انگلیسی
93-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
94-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
95-ناخنگیر - 1:ناخن گیر /urdu
96-نازی - 1:nazi /انگلیسی
97-نخ - 1:thread /انگلیسی
98-پلاکاسمرها - 1:پلاک اسم رها /farsi
99-کیفتاشو - 1:کیف تاشو /urdu,2:کیف تاشو' /urdu
100-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
101-گل - 1:flower /انگلیسی