هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220212

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
7-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
10-سامی - 1:sami /انگلیسی
11-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
12-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
13-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
14-نگین - 1:negin /انگلیسی
15-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
16-ندا - 1:neda /انگلیسی
17-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
22-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
25-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
28-کیف - 1:bag /انگلیسی
29-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
30-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
31-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
32-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
33-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
34-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
35-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
36-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
37-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
38-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
39-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
40-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
41-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
42-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
43-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
44-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
45-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
46-معمولی - 1:normal /انگلیسی
47-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
48-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
49-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
50-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
51-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
52-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
53-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
54-استیل - 1:steel /انگلیسی
55-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
56-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
57-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
58-طلایی - 1:golden /انگلیسی
59-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
60-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
61-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
62-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
63-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
64-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
65-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
66-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
67-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
68-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
69-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
70-نخ - 1:thread /انگلیسی
71-موسپدقالیمینی - 1:موس پد قالی مینی /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
72-موسپدقالی - 1:موس پد قالی /pashto,2:موس پد قالی'" /pashto
73-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
74-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
75-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
76-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
77-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
78-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
79-خیاطی -
80-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
81-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
82-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
83-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
84-خرجکار - 1:material /انگلیسی
85-زیرموسیفرشی - 1:زیر موسی فرشی /urdu, 2:carpetmousepad /انگلیسی
86-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
87-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
88-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
89-اسی - 1:esi /انگلیسی
90-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
91-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
92-بزرگ - 1:big /انگلیسی
93-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
94-موسپدفرشیآنلاین - 1:موسپد فرشی آنلاین /farsi,2:موسپد فرشی آنلاین' /farsi
95-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
96-کوچک - 1:small /انگلیسی
97-تولیدزیرموشیفرشی - 1:تولید زیرموشی فرشی /urdu
98-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
99-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
100-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
101-متوسط - 1:medium /انگلیسی