هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220714

کلیدواژه تعریف
1-سامی - 1:sami /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
5-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
6-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
7-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
8-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
9-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
12-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
13-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
14-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
15-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
16-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
17-ایران - 1:iran /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-طلایی - 1:golden /انگلیسی
20-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
21-نگین - 1:negin /انگلیسی
22-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-طلا - 1:gold /انگلیسی
25-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
26-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
27-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
28-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
29-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
30-دی - 1:day /انگلیسی
31-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
32-استیل - 1:steel /انگلیسی
33-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
34-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
35-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
36-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
37-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
38-کیف - 1:bag /انگلیسی
39-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
40-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
41-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
42-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
43-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
44-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
45-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
46-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
47-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
48-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
49-کوچک - 1:small /انگلیسی
50-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
51-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
52-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
53-ساده - 1:simple /انگلیسی
54-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
55-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
56-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
57-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
58-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
59-بهار - 1:bahar /انگلیسی
60-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
61-خرجکار - 1:material /انگلیسی
62-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
63-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
64-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
65-مانی - 1:mani /انگلیسی
66-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
67-معمولی - 1:normal /انگلیسی
68-موسپدقالیجادویی - 1:موسپد قالی جادویی /urdu
69-نخ - 1:thread /انگلیسی
70-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
71-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
72-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
73-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
74-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
75-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
76-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
77-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
78-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
79-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu
80-مردانه - 1:mens /انگلیسی
81-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
82-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
83-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
84-گل - 1:flower /انگلیسی
85-مسی -
86-بزرگ - 1:big /انگلیسی
87-بلند - 1:long /انگلیسی
88-تاج - 1:crown /انگلیسی
89-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
90-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
91-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
92-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
93-صفا -
94-علی - 1:ali /انگلیسی
95-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
96-متوسط - 1:medium /انگلیسی
97-مهرهپلاستیکی - 1:مهره پلاستیکی /pashto
98-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
99-پابند - 1:anklet /انگلیسی
100-پردیس - 1:pardis /انگلیسی
101-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی