هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220713

کلیدواژه تعریف
1-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
2-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
6-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
7-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
8-سامی - 1:sami /انگلیسی
9-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
10-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
11-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
14-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
15-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
16-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
17-طلایی - 1:golden /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-ایران - 1:iran /انگلیسی
20-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
21-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
22-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
23-ندا - 1:neda /انگلیسی
24-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
25-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
26-نگین - 1:negin /انگلیسی
27-دی - 1:day /انگلیسی
28-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
29-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
30-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
31-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
32-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
33-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
34-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
35-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
36-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
37-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
38-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
39-طلا - 1:gold /انگلیسی
40-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
41-استیل - 1:steel /انگلیسی
42-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
43-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
44-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
45-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
46-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
47-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
48-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
49-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
50-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
51-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
52-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
53-کیف - 1:bag /انگلیسی
54-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
55-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
56-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
57-گل - 1:flower /انگلیسی
58-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
59-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
60-خیاطی -
61-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
62-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
63-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
64-فرشمینیاتوری - 1:فرش مینیاتوری /farsi
65-مانی - 1:mani /انگلیسی
66-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
67-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
68-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
69-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
70-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
71-بسته - 1:pack /انگلیسی
72-خرجکار - 1:material /انگلیسی
73-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
74-عسل - 1:asal /انگلیسی
75-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
76-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
77-متوسط - 1:medium /انگلیسی
78-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
79-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
80-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
81-کوچک - 1:small /انگلیسی
82-اسی - 1:esi /انگلیسی
83-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
84-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
85-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
86-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
87-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
88-ساده - 1:simple /انگلیسی
89-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
90-علی - 1:ali /انگلیسی
91-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
92-قشنگتریناسامی - 1:قشنگترین اسامی /farsi,2:قشنگ ترین اسامی /farsi
93-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
94-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
95-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
96-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
97-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
98-کیفرودوشی - 1:کیف رودوشی /urdu
99-گرهکشویی - 1:گره کشویی /farsi, 2:knotfastener /انگلیسی
100-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
101-اسمامیر - 1:اسم امیر /urdu