هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220712

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
6-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
7-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
8-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
9-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
10-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
11-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
12-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
13-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
14-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
15-سامی - 1:sami /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
19-نگین - 1:negin /انگلیسی
20-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
21-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
22-ایران - 1:iran /انگلیسی
23-طلا - 1:gold /انگلیسی
24-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
25-طلایی - 1:golden /انگلیسی
26-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
27-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
28-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
29-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
30-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
31-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
32-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
33-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
34-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
35-کیف - 1:bag /انگلیسی
36-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
37-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
38-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
39-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
40-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
41-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
42-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
43-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
44-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
45-دی - 1:day /انگلیسی
46-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
47-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
48-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
49-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
50-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
51-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
52-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
53-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
54-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
55-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
56-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
57-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
58-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
59-اسب - 1:horse /انگلیسی
60-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
61-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
62-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
63-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
64-استیل - 1:steel /انگلیسی
65-الهه - 1:elaheh /انگلیسی
66-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
67-جعبه - 1:box /انگلیسی
68-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
69-خرجکار - 1:material /انگلیسی
70-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
71-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
72-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
73-معمولی - 1:normal /انگلیسی
74-کیفجاجیمی - 1:کیف جاجیمی /urdu
75-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
76-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
77-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
78-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
79-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
80-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
81-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
82-موسپدقالیجادویی - 1:موسپد قالی جادویی /urdu
83-نیمست - 1:نیم ست /farsi
84-پابند - 1:anklet /انگلیسی
85-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
86-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
87-کوچک - 1:small /انگلیسی
88-آویزاستیل - 1:آویز استیل /farsi
89-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
90-امیر - 1:amir /انگلیسی
91-برس -
92-تاج - 1:crown /انگلیسی
93-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
94-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
95-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
96-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
97-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
98-فلزی - 1:metal /انگلیسی
99-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
100-متوسط - 1:medium /انگلیسی
101-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی