هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220711

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
5-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
6-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
7-سامی - 1:sami /انگلیسی
8-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
9-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
10-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
11-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
12-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
13-نگین - 1:negin /انگلیسی
14-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
15-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
18-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-ایران - 1:iran /انگلیسی
24-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
25-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
26-طلایی - 1:golden /انگلیسی
27-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
28-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
29-کیف - 1:bag /انگلیسی
30-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
31-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
32-طلا - 1:gold /انگلیسی
33-استیل - 1:steel /انگلیسی
34-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
35-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
36-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
37-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
38-دی - 1:day /انگلیسی
39-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
40-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
41-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
42-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
43-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
44-���������������������� - 1:������ ���� ������������ /,2:���������� �������� ���� /,3:������������ ���������� /,4:������ �� �������������� /
45-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
46-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
47-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
48-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
49-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
50-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
51-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
52-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
53-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
54-گل - 1:flower /انگلیسی
55-������������������������ - 1:������ ������ ������ ������ /,2:���������� �������������� /,3:������������ ������������ /,4:���������������� ��������' /
56-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
57-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
58-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
59-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
60-مانی - 1:mani /انگلیسی
61-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
62-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
63-�������������������� - 1:���� �������� �������� /,2:���������� ���������� /,3:������������ �������� /,4:������ �������������� /
64-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
65-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
66-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
67-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
68-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
69-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
70-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
71-�������������������������� - 1:������������ �������������� /,2:������������ ������ �������� /,3: ������������������ �������� /,4:�������� ���������� �������� /,5:�������������� ������������' /,6:���������� ������ ���������� /
72-������������������������������ -
73-اسی - 1:esi /انگلیسی
74-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
75-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
76-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
77-زیرموشی -
78-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
79-پیام - 1:payam /انگلیسی
80-کوچک - 1:small /انگلیسی
81-بزرگ - 1:big /انگلیسی
82-جعبه - 1:box /انگلیسی
83-جهان -
84-خرجگوشواره - 1:خرج گوشواره /pashto
85-دستبندسمنگلیسی - 1:دستبند سم نگلیسی /farsi
86-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
87-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
88-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
89-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
90-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
91-معمولی - 1:normal /انگلیسی
92-مینی - 1:mini /انگلیسی
93-پابند - 1:anklet /انگلیسی
94-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
95-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
96-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
97-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
98-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
99-������������������ - 1:������ ������������ /,2:�������� ���������� /,3:������ ���� �������� /
100-آوا - 1:ava /انگلیسی
101-ادستبنداسملاتین - 1:ادستبند اسم لاتین /farsi