هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220710

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-سامی - 1:sami /انگلیسی
5-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
6-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
7-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
8-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
9-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
10-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
11-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
21-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
22-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
23-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
24-ایران - 1:iran /انگلیسی
25-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
26-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
27-طلا - 1:gold /انگلیسی
28-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
29-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
30-دی - 1:day /انگلیسی
31-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
32-گل - 1:flower /انگلیسی
33-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
34-طلایی - 1:golden /انگلیسی
35-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
36-استیل - 1:steel /انگلیسی
37-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
38-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
39-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
40-کیف - 1:bag /انگلیسی
41-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
42-پر - 1:feather /انگلیسی
43-کوچک - 1:small /انگلیسی
44-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
45-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
46-اسی - 1:esi /انگلیسی
47-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
48-بزرگ - 1:big /انگلیسی
49-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
50-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
51-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
52-طرحایران - 1:طرح ایران /farsi, 2:irandesign /انگلیسی
53-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
54-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
55-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
56-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
57-اسب - 1:horse /انگلیسی
58-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
59-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
60-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
61-معمولی - 1:normal /انگلیسی
62-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
63-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
64-ساسان - 1:sasan /انگلیسی
65-فلزی - 1:metal /انگلیسی
66-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
67-کشی - 1:elastic /انگلیسی
68-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
69-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
70-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu
71-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
72-متوسط - 1:medium /انگلیسی
73-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
74-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
75-گردنبندنگیندار - 1:گردنبند نگیندار /farsi
76-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
77-ابی - 1:ebi /انگلیسی
78-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
79-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
80-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
81-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
82-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
83-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
84-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
85-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
86-انگشترتاج - 1:انگشتر تاج /farsi
87-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
88-رها - 1:raha /انگلیسی
89-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
90-ساده - 1:simple /انگلیسی
91-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
92-پیام - 1:payam /انگلیسی
93-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
94-آیه - 1:ayeh /انگلیسی
95-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
96-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
97-عروسک - 1:doll /انگلیسی
98-پری - 1:pari /انگلیسی
99-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
100-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
101-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی