هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220709

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
3-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
8-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
9-سامی - 1:sami /انگلیسی
10-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
11-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
12-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
16-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
17-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
20-نگین - 1:negin /انگلیسی
21-ندا - 1:neda /انگلیسی
22-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
25-کیف - 1:bag /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
28-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
29-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
30-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
31-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
32-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
33-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
34-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
35-گل - 1:flower /انگلیسی
36-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
37-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
38-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
39-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
40-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
41-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
42-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
43-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
44-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
45-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
46-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
47-استیل - 1:steel /انگلیسی
48-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
49-طلایی - 1:golden /انگلیسی
50-کوچک - 1:small /انگلیسی
51-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
52-بزرگ - 1:big /انگلیسی
53-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
54-پر - 1:feather /انگلیسی
55-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
56-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
57-طلا - 1:gold /انگلیسی
58-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
59-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
60-دی - 1:day /انگلیسی
61-رها - 1:raha /انگلیسی
62-علی - 1:ali /انگلیسی
63-نگار - 1:negar /انگلیسی
64-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
65-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
66-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
67-اسی - 1:esi /انگلیسی
68-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
69-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
70-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
71-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
72-هدا - 1:hoda /انگلیسی
73-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
74-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
75-متوسط - 1:medium /انگلیسی
76-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
77-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
78-چشم - 1:eye /انگلیسی
79-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
80-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
81-سنگ - 1:stone /انگلیسی
82-معمولی - 1:normal /انگلیسی
83-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
84-کیفپولزنانه - 1:کیف پول زنانه /pashto
85-گردنبندنگیندار - 1:گردنبند نگیندار /farsi
86-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
87-پارچهای - 1:پارچه ای /farsi, 2:textile /انگلیسی
88-آویزاستیل - 1:آویز استیل /farsi
89-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
90-اسب - 1:horse /انگلیسی
91-تاج - 1:crown /انگلیسی
92-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
93-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
94-ساده - 1:simple /انگلیسی
95-سفید - 1:white /انگلیسی
96-سما - 1:sama /انگلیسی
97-فلزی - 1:metal /انگلیسی
98-متری - 1:metric /انگلیسی
99-پابند - 1:anklet /انگلیسی
100-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
101-پلاکگردنبنددست - 1:پلاک گردنبند دست /farsi