هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220708

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-سامی - 1:sami /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
5-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
6-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
7-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
8-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
9-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
10-ندا - 1:neda /انگلیسی
11-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
14-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
15-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
16-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
19-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
20-نگین - 1:negin /انگلیسی
21-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
22-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
25-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
26-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
27-ایران - 1:iran /انگلیسی
28-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
29-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
30-کوچک - 1:small /انگلیسی
31-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
32-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
33-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
34-بزرگ - 1:big /انگلیسی
35-دی - 1:day /انگلیسی
36-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
37-طلا - 1:gold /انگلیسی
38-طلایی - 1:golden /انگلیسی
39-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
40-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
41-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
42-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
43-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
44-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
45-کیف - 1:bag /انگلیسی
46-استیل - 1:steel /انگلیسی
47-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
48-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
49-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
50-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
51-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
52-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
53-گل - 1:flower /انگلیسی
54-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
55-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
56-اسی - 1:esi /انگلیسی
57-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
58-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
59-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
60-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
61-پر - 1:feather /انگلیسی
62-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
63-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
64-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
65-معمولی - 1:normal /انگلیسی
66-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
67-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
68-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
69-سما - 1:sama /انگلیسی
70-متوسط - 1:medium /انگلیسی
71-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
72-آویزاستیل - 1:آویز استیل /farsi
73-تاج - 1:crown /انگلیسی
74-فلزی - 1:metal /انگلیسی
75-مانی - 1:mani /انگلیسی
76-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
77-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
78-ساده - 1:simple /انگلیسی
79-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
80-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
81-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
82-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
83-قدیمیتریناسامی - 1:قدیمیترین اسامی /farsi,2:قدیمی ترین اسامی /farsi
84-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
85-مینی - 1:mini /انگلیسی
86-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
87-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
88-بسته - 1:pack /انگلیسی
89-جهان -
90-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
91-ستاره - 1:setareh /انگلیسی
92-سنجاقسر - 1:سنجاق سر /farsi
93-سنگ - 1:stone /انگلیسی
94-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
95-هما - 1:homa /انگلیسی
96-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
97-کشی - 1:elastic /انگلیسی
98-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
99-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
100-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
101-توپ - 1:ball /انگلیسی