هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220706

کلیدواژه تعریف
1-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
6-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
7-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
8-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
9-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
10-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
11-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
12-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
15-ندا - 1:neda /انگلیسی
16-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
17-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-نگین - 1:negin /انگلیسی
20-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
23-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
26-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
27-اسی - 1:esi /انگلیسی
28-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
29-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
30-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
31-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
32-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
33-استیل - 1:steel /انگلیسی
34-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
35-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
36-پر - 1:feather /انگلیسی
37-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
38-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
39-ایران - 1:iran /انگلیسی
40-معمولی - 1:normal /انگلیسی
41-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
42-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
43-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
44-گل - 1:flower /انگلیسی
45-ساده - 1:simple /انگلیسی
46-علی - 1:ali /انگلیسی
47-فلزی - 1:metal /انگلیسی
48-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
49-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
50-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
51-کوچک - 1:small /انگلیسی
52-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
53-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
54-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
55-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
56-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
57-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
58-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
59-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
60-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
61-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
62-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
63-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
64-کیف - 1:bag /انگلیسی
65-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
66-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
67-دی - 1:day /انگلیسی
68-طلایی - 1:golden /انگلیسی
69-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
70-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
71-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
72-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
73-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
74-مینی - 1:mini /انگلیسی
75-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
76-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
77-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
78-سنگ - 1:stone /انگلیسی
79-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
80-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
81-بزرگ - 1:big /انگلیسی
82-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
83-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
84-سما - 1:sama /انگلیسی
85-مانی - 1:mani /انگلیسی
86-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
87-چرمی - 1:leathery /انگلیسی
88-چشم - 1:eye /انگلیسی
89-کشی - 1:elastic /انگلیسی
90-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
91-تاج - 1:crown /انگلیسی
92-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
93-حسین - 1:hosein /انگلیسی
94-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
95-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
96-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
97-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
98-طلا - 1:gold /انگلیسی
99-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
100-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
101-پارچهای - 1:پارچه ای /farsi, 2:textile /انگلیسی