هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220705

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
8-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
9-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
10-ندا - 1:neda /انگلیسی
11-سامی - 1:sami /انگلیسی
12-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
13-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
14-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
15-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
16-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
17-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-نگین - 1:negin /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
24-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
25-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
26-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
27-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
28-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
29-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
30-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
31-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
32-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
33-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
34-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
35-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
36-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
37-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
38-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
39-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
40-کیف - 1:bag /انگلیسی
41-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
42-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
43-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
44-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
45-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
46-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
47-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
48-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
49-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
50-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
51-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
52-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
53-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
54-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
55-طلایی - 1:golden /انگلیسی
56-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
57-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
58-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
59-کوچک - 1:small /انگلیسی
60-اسی - 1:esi /انگلیسی
61-بزرگ - 1:big /انگلیسی
62-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
63-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
64-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi
65-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
66-ایران - 1:iran /انگلیسی
67-دستبنداسملاتین - 1:دستبند اسم لاتین /farsi
68-طرحقالی - 1:طرح قالی /pashto
69-فلزی - 1:metal /انگلیسی
70-متوسط - 1:medium /انگلیسی
71-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
72-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
73-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
74-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
75-دستبندحروف - 1:دستبند حروف /farsi
76-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
77-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
78-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
79-مانی - 1:mani /انگلیسی
80-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
81-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
82-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
83-موسپدقالیمینی - 1:موس پد قالی مینی /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
84-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
85-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
86-کشی - 1:elastic /انگلیسی
87-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
88-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
89-گیرهروسری - 1:گیره روسری /pashto
90-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
91-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
92-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
93-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
94-مهرهپلاستیکی - 1:مهره پلاستیکی /pashto
95-گل - 1:flower /انگلیسی
96-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
97-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
98-خرجکار - 1:material /انگلیسی
99-خرجکارگردنبند - 1:خرجکار گردنبند /farsi
100-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
101-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی