هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220704

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
3-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
7-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
8-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
9-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
10-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
11-سامی - 1:sami /انگلیسی
12-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
13-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
14-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
15-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
16-ندا - 1:neda /انگلیسی
17-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-کیف - 1:bag /انگلیسی
25-ایران - 1:iran /انگلیسی
26-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
27-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
28-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
29-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
30-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
31-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
32-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
33-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
34-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
35-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
36-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
37-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
38-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
39-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
40-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
41-اسی - 1:esi /انگلیسی
42-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
43-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
44-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
45-کوچک - 1:small /انگلیسی
46-گردنبندنگیندار - 1:گردنبند نگیندار /farsi
47-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
48-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
49-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
50-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
51-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
52-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
53-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
54-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
55-محبوبتریناسامی - 1:محبوبترین اسامی /farsi
56-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
57-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
58-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
59-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
60-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
61-استیل - 1:steel /انگلیسی
62-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
63-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
64-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
65-معمولی - 1:normal /انگلیسی
66-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
67-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
68-امیر - 1:amir /انگلیسی
69-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
70-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
71-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
72-طرحقالی - 1:طرح قالی /pashto
73-طلایی - 1:golden /انگلیسی
74-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
75-متری - 1:metric /انگلیسی
76-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
77-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
78-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
79-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
80-گلسر - 1:گل سر /pashto
81-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
82-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
83-دستبنداسملاتین - 1:دستبند اسم لاتین /farsi
84-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
85-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
86-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
87-ساده - 1:simple /انگلیسی
88-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
89-صدف - 1:sadaf /انگلیسی
90-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
91-پلاکبرنزی - 1:پلاک برنزی /farsi, 2:bronzependant /انگلیسی
92-چرمی - 1:leathery /انگلیسی
93-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
94-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
95-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
96-تاج - 1:crown /انگلیسی
97-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
98-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
99-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
100-ستاره - 1:setareh /انگلیسی
101-سنگشیشهای - 1:سنگ شیشه ای /farsi,2:سنگ شیشه ای' /farsi