هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220703

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
4-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
5-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
6-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
7-سامی - 1:sami /انگلیسی
8-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
9-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
10-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
11-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
12-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
13-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
14-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
15-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
20-ندا - 1:neda /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
23-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
26-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
27-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
28-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
29-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
30-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
31-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
32-ایران - 1:iran /انگلیسی
33-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
34-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
35-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
36-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
37-دستبنداسملاتین - 1:دستبند اسم لاتین /farsi
38-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
39-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
40-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
41-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
42-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
43-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
44-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
45-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
46-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
47-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
48-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
49-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
50-مانی - 1:mani /انگلیسی
51-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
52-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
53-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
54-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
55-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
56-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
57-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
58-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
59-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
60-نخ - 1:thread /انگلیسی
61-پر - 1:feather /انگلیسی
62-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
63-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
64-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
65-اسب - 1:horse /انگلیسی
66-استیل - 1:steel /انگلیسی
67-اسی - 1:esi /انگلیسی
68-توپ - 1:ball /انگلیسی
69-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
70-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
71-سنگ - 1:stone /انگلیسی
72-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
73-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
74-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
75-موسپدقالی - 1:موس پد قالی /pashto,2:موس پد قالی'" /pashto
76-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
77-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
78-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
79-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
80-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
81-کیف - 1:bag /انگلیسی
82-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
83-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
84-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
85-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
86-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
87-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
88-بزرگ - 1:big /انگلیسی
89-حلقهاستیل - 1:حلقه استیل /farsi
90-خرجکارچوبی - 1:خرج کار چوبی /urdu
91-خرجگوشواره - 1:خرج گوشواره /pashto
92-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
93-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
94-دستبندپلاکدار - 1:دستبند پلاکدار /farsi
95-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
96-طلا - 1:gold /انگلیسی
97-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
98-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
99-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
100-چشم - 1:eye /انگلیسی
101-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی