هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220702

کلیدواژه تعریف
1-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
2-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
3-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
4-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
5-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
6-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
7-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
8-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
9-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
10-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
11-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
12-سامی - 1:sami /انگلیسی
13-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
14-نگین - 1:negin /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
17-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
18-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
21-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
22-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
25-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
26-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
27-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
28-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
29-ایران - 1:iran /انگلیسی
30-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
31-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
32-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
33-کوچک - 1:small /انگلیسی
34-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
35-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
36-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
37-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
38-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
39-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
40-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
41-دی - 1:day /انگلیسی
42-طلایی - 1:golden /انگلیسی
43-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
44-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
45-جعبههدیه - 1:جعبه هدیه /pashto
46-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
47-نگار - 1:negar /انگلیسی
48-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
49-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
50-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
51-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
52-گلحریر - 1:گل حریر /urdu
53-اسی - 1:esi /انگلیسی
54-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
55-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
56-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
57-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
58-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
59-گیره - 1:clamp /انگلیسی
60-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
61-استیل - 1:steel /انگلیسی
62-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
63-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
64-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
65-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
66-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
67-سفید - 1:white /انگلیسی
68-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
69-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
70-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
71-کیفی - 1:baggy /انگلیسی
72-گل - 1:flower /انگلیسی
73-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
74-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
75-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
76-بتهجقه - 1:بته جقه /pashto
77-جعبه - 1:box /انگلیسی
78-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
79-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
80-طلا - 1:gold /انگلیسی
81-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
82-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
83-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
84-موسپدقالی - 1:موس پد قالی /pashto,2:موس پد قالی'" /pashto
85-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
86-پلاکقلب - 1:پلاک قلب /
87-پیام - 1:payam /انگلیسی
88-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
89-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
90-کیف - 1:bag /انگلیسی
91-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
92-امید - 1:omid /انگلیسی
93-انگشترتاج - 1:انگشتر تاج /farsi
94-حلقهاستیل - 1:حلقه استیل /farsi
95-خرجکار - 1:material /انگلیسی
96-خرجگوشواره - 1:خرج گوشواره /pashto
97-دستبندحروف - 1:دستبند حروف /farsi
98-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
99-ستاره - 1:setareh /انگلیسی
100-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
101-شانهکوچک - 1:شانه کوچک /pashto