هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220701

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
5-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
8-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
9-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
10-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
11-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
12-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
15-نگین - 1:negin /انگلیسی
16-ندا - 1:neda /انگلیسی
17-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
18-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
19-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
22-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
23-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
24-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
25-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
26-استیل - 1:steel /انگلیسی
27-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
28-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
29-ایران - 1:iran /انگلیسی
30-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
31-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
32-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
33-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
34-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
35-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
36-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
37-کیف - 1:bag /انگلیسی
38-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
39-طلایی - 1:golden /انگلیسی
40-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
41-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
42-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
43-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
44-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
45-فلزی - 1:metal /انگلیسی
46-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
47-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
48-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
49-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
50-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
51-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
52-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
53-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
54-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
55-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
56-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
57-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
58-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
59-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
60-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
61-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
62-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
63-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
64-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
65-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
66-کشی - 1:elastic /انگلیسی
67-کوچک - 1:small /انگلیسی
68-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
69-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
70-دستبنداسملاتین - 1:دستبند اسم لاتین /farsi
71-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
72-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
73-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
74-متری - 1:metric /انگلیسی
75-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
76-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
77-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
78-بزرگ - 1:big /انگلیسی
79-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
80-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
81-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
82-آویزاستیل - 1:آویز استیل /farsi
83-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
84-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
85-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
86-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
87-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
88-معمولی - 1:normal /انگلیسی
89-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
90-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
91-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
92-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
93-جعبه - 1:box /انگلیسی
94-حلقهست - 1:حلقه ست /farsi, 2:ringset /انگلیسی
95-خرجکاردستبند - 1:خرجکار دستبند /farsi
96-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
97-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
98-سفید - 1:white /انگلیسی
99-علی - 1:ali /انگلیسی
100-فروشعمدهزیرموشی - 1:فروش عمده زیرموشی /farsi
101-متوسط - 1:medium /انگلیسی