هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220630

کلیدواژه تعریف
1-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
4-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
5-سامی - 1:sami /انگلیسی
6-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
7-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
10-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
11-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
12-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
13-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
14-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
15-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
16-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
17-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-نگین - 1:negin /انگلیسی
20-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
21-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
25-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
28-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
29-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
30-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
31-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
32-طلایی - 1:golden /انگلیسی
33-کیف - 1:bag /انگلیسی
34-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
35-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
36-جعبه - 1:box /انگلیسی
37-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
38-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
39-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
40-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
41-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
42-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
43-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
44-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
45-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
46-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
47-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
48-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
49-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
50-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
51-اسی - 1:esi /انگلیسی
52-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
53-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
54-بزرگ - 1:big /انگلیسی
55-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
56-خرجکار - 1:material /انگلیسی
57-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
58-کوچک - 1:small /انگلیسی
59-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
60-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
61-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
62-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
63-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
64-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
65-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
66-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
67-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
68-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
69-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
70-دستبندنگیندار - 1:دستبند نگیندار /farsi
71-دی - 1:day /انگلیسی
72-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
73-نخ - 1:thread /انگلیسی
74-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
75-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی
76-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
77-حلقهاستیل - 1:حلقه استیل /farsi
78-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
79-خرجکاردستبند - 1:خرجکار دستبند /farsi
80-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
81-دستبنداسملاتین - 1:دستبند اسم لاتین /farsi
82-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
83-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
84-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
85-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
86-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
87-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
88-پلاکضربان - 1:پلاک ضربان /pashto
89-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
90-استیل - 1:steel /انگلیسی
91-حلقهست - 1:حلقه ست /farsi, 2:ringset /انگلیسی
92-دستبافت - 1:دست بافت /farsi
93-دستبندسنگی - 1:دستبند سنگی /urdu
94-رها - 1:raha /انگلیسی
95-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
96-ساده - 1:simple /انگلیسی
97-فلزی - 1:metal /انگلیسی
98-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
99-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
100-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
101-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی