هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220629

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
2-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
8-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
9-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
10-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
11-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
12-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-نگین - 1:negin /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
21-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
22-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
23-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
24-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
25-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
26-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
27-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
28-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
29-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
30-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
31-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
32-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
33-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
34-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
35-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
36-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
37-استیل - 1:steel /انگلیسی
38-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
39-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
40-حلقهست - 1:حلقه ست /farsi, 2:ringset /انگلیسی
41-خرجکار - 1:material /انگلیسی
42-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
43-زیرموسیفرشی - 1:زیر موسی فرشی /urdu, 2:carpetmousepad /انگلیسی
44-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
45-کیف - 1:bag /انگلیسی
46-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
47-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
48-جعبه - 1:box /انگلیسی
49-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
50-خیاطی -
51-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
52-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
53-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
54-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
55-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
56-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
57-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
58-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
59-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
60-پدر -
61-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
62-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
63-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
64-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
65-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
66-عروسک - 1:doll /انگلیسی
67-موسپدجادویی - 1:موس پد جادویی /urdu
68-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
69-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
70-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
71-ایران - 1:iran /انگلیسی
72-جعبههدیه - 1:جعبه هدیه /pashto
73-جعبهچوبی - 1:جعبه چوبی /pashto
74-حلقهاستیل - 1:حلقه استیل /farsi
75-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
76-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
77-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
78-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
79-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
80-موسپدفرشیآنلاین - 1:موسپد فرشی آنلاین /farsi,2:موسپد فرشی آنلاین' /farsi
81-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
82-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی
83-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
84-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
85-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
86-جوراب -
87-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
88-رومیزیترمه - 1:رومیزی ترمه /farsi
89-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
90-سنجاقسر - 1:سنجاق سر /farsi
91-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
92-مرواریدریسهای - 1:مروارید ریسه ای /farsi
93-پابند - 1:anklet /انگلیسی
94-کیفتوکیف - 1:کیف تو کیف /urdu
95-گردنبندمروارید - 1:گردنبند مروارید /farsi
96-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
97-اسی - 1:esi /انگلیسی
98-تولیدزیرموشیفرشی - 1:تولید زیرموشی فرشی /urdu
99-دستبافت - 1:دست بافت /farsi
100-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
101-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی