هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220627

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
4-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
7-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
8-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
9-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
10-سامی - 1:sami /انگلیسی
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
13-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
14-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-ندا - 1:neda /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
21-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
22-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
23-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
24-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
25-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
26-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
27-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
28-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
29-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
30-ایران - 1:iran /انگلیسی
31-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
32-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
33-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
34-طلایی - 1:golden /انگلیسی
35-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
36-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
37-کیف - 1:bag /انگلیسی
38-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
39-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
40-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
41-دی - 1:day /انگلیسی
42-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
43-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
44-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
45-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
46-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
47-اسی - 1:esi /انگلیسی
48-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
49-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
50-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
51-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
52-خرجکار - 1:material /انگلیسی
53-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
54-شیشه - 1:glass /انگلیسی
55-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
56-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
57-گرهکشویی - 1:گره کشویی /farsi, 2:knotfastener /انگلیسی
58-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
59-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
60-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
61-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
62-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
63-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
64-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
65-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
66-سنجاقسر - 1:سنجاق سر /farsi
67-طلا - 1:gold /انگلیسی
68-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
69-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
70-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
71-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
72-گلسر - 1:گل سر /pashto
73-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
74-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
75-جعبه - 1:box /انگلیسی
76-جوراب -
77-خرجگوشواره - 1:خرج گوشواره /pashto
78-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
79-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
80-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
81-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
82-محمد - 1:mohamad /انگلیسی
83-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
84-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
85-موسپدفرشیآنلاین - 1:موسپد فرشی آنلاین /farsi,2:موسپد فرشی آنلاین' /farsi
86-نیمست - 1:نیم ست /farsi
87-پیام - 1:payam /انگلیسی
88-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
89-استیل - 1:steel /انگلیسی
90-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
91-انگشترتاج - 1:انگشتر تاج /farsi
92-انگشترپرنگین - 1:انگشتر پرنگین /urdu
93-باریک - 1:thin /انگلیسی
94-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
95-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
96-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
97-ریسهمروارید - 1:ریسه مروارید /pashto
98-ساده - 1:simple /انگلیسی
99-عروسک - 1:doll /انگلیسی
100-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
101-مادر - 1:madar /انگلیسی