هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220626

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
3-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
7-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
8-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
9-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
10-سامی - 1:sami /انگلیسی
11-ندا - 1:neda /انگلیسی
12-نگین - 1:negin /انگلیسی
13-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
14-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
15-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
16-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
17-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
23-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
24-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
25-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
28-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
29-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
30-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
31-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
32-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
33-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
34-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
35-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
36-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
37-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
38-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
39-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
40-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
41-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
42-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
43-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
44-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
45-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
46-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
47-فلزی - 1:metal /انگلیسی
48-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
49-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
50-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
51-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
52-سنجاقسر - 1:سنجاق سر /farsi
53-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
54-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
55-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
56-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
57-بزرگ - 1:big /انگلیسی
58-جعبههدیه - 1:جعبه هدیه /pashto
59-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
60-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
61-طرحایران - 1:طرح ایران /farsi, 2:irandesign /انگلیسی
62-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
63-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
64-پلاکگردنبنددست - 1:پلاک گردنبند دست /farsi
65-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
66-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
67-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
68-گل - 1:flower /انگلیسی
69-استیل - 1:steel /انگلیسی
70-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
71-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
72-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
73-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
74-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
75-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
76-دی - 1:day /انگلیسی
77-زنجیراستیلنقرهای - 1:زنجیر استیل نقره ای /farsi
78-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
79-طلایی - 1:golden /انگلیسی
80-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
81-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
82-معمولی - 1:normal /انگلیسی
83-نخ - 1:thread /انگلیسی
84-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
85-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
86-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
87-هما - 1:homa /انگلیسی
88-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
89-پر - 1:feather /انگلیسی
90-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
91-کشی - 1:elastic /انگلیسی
92-کیف - 1:bag /انگلیسی
93-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
94-بسته - 1:pack /انگلیسی
95-بهار - 1:bahar /انگلیسی
96-بهتریناسامی - 1:بهترین اسامی /farsi
97-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
98-دستبنددخترانه - 1:دستبند دخترانه /farsi
99-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
100-رها - 1:raha /انگلیسی
101-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی