هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220625

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
6-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
7-سامی - 1:sami /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
10-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
11-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
12-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
13-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
14-ندا - 1:neda /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-نگین - 1:negin /انگلیسی
20-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
21-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
22-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
23-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
24-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
25-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
26-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
27-ایران - 1:iran /انگلیسی
28-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
29-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
30-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
31-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
32-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
33-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
34-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
35-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
36-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
37-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
38-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
39-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
40-طلا - 1:gold /انگلیسی
41-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
42-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
43-طلایی - 1:golden /انگلیسی
44-علی - 1:ali /انگلیسی
45-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
46-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
47-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
48-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
49-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
50-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
51-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
52-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
53-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
54-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
55-کیف - 1:bag /انگلیسی
56-استیل - 1:steel /انگلیسی
57-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
58-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
59-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
60-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
61-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
62-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
63-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
64-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
65-اسی - 1:esi /انگلیسی
66-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
67-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
68-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
69-معمولی - 1:normal /انگلیسی
70-نخ - 1:thread /انگلیسی
71-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
72-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
73-آویزاستیل - 1:آویز استیل /farsi
74-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
75-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
76-حسین - 1:hosein /انگلیسی
77-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
78-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
79-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
80-فیروزه - 1:firouzeh /انگلیسی
81-مادر - 1:madar /انگلیسی
82-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
83-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
84-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
85-پلاکگردنبنددست - 1:پلاک گردنبند دست /farsi
86-گوشوارهرنگثابت - 1:گوشواره رنگ ثابت /pashto
87-انگشترتاجدار - 1:انگشتر تاجدار /farsi
88-برتریناسامی - 1:برترین اسامی /farsi
89-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
90-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
91-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
92-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
93-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
94-سنگ - 1:stone /انگلیسی
95-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
96-سوزن - 1:needle /انگلیسی
97-صفا -
98-طرحایران - 1:طرح ایران /farsi, 2:irandesign /انگلیسی
99-عروسک - 1:doll /انگلیسی
100-فلزی - 1:metal /انگلیسی
101-مردانه - 1:mens /انگلیسی