هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220210

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
5-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
6-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
7-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
8-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
9-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
10-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
11-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
12-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
15-سامی - 1:sami /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
22-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
25-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
26-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
27-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
28-کیف - 1:bag /انگلیسی
29-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
30-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
31-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
32-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
33-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
34-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
35-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
36-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
37-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
38-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
39-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
40-ایران - 1:iran /انگلیسی
41-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
42-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
43-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
44-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
45-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
46-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
47-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
48-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
49-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
50-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
51-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
52-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
53-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
54-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
55-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
56-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
57-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
58-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
59-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
60-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
61-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
62-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
63-طلایی - 1:golden /انگلیسی
64-نخ - 1:thread /انگلیسی
65-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
66-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
67-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
68-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
69-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
70-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
71-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
72-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
73-متوسط - 1:medium /انگلیسی
74-اسی - 1:esi /انگلیسی
75-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
76-بزرگ - 1:big /انگلیسی
77-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
78-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
79-استیل - 1:steel /انگلیسی
80-کوچک - 1:small /انگلیسی
81-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
82-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
83-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی
84-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
85-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
86-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
87-معمولی - 1:normal /انگلیسی
88-نیمست - 1:نیم ست /farsi
89-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
90-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
91-سنجاقسر - 1:سنجاق سر /farsi
92-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
93-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
94-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
95-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
96-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
97-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
98-پیام - 1:payam /انگلیسی
99-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
100-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
101-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi